English  /  
29
30
31
1
4
5
11
12
15
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

员工信息

2015-11-02 09:59:49 作者: 来源: 浏览次数:0

  永安期货股份有限公司福州营业部员工情况表

                                     
序号 姓名 性别 岗位 从业号码 备   注
1 张凌卉 营业部经理 F0201560 闽证监机构字[2008]30号
2 黄晓彬 财务 F3003889 会计证号35100122203660
3 郑丽琳 交易、开户 F0200140  
4 林云志 信息技术管理 F0288769  
5 林焰 市场 F0300726  
6 陈小霞 市场 F3007344  
7 陈委 市场 F3009388  
8 游君娴 辅助  
上传:林焰
CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可